Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuus - Suomen suurlähetystö, Varsova : Palvelut : Kansalaisuus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Varsova

Embassy of Finland
Ul. Fr. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa, Poland
Puh. +48 22 598 9500, fax: +48 22 621 3442
S-posti sanomat.var@formin.fi
Polski | Suomi | Svenska | English |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuusasiat

Kansalaisuus

Asiakaspalvelu

Puh: +48 22 598 9500
Fax: +48 22 621 3442, 629 3442  (konsuliasiat)
Sähköposti:  sanomat.var@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella voi yhteyden ottaa Suomen ulkoasiainministeriöön, puh. +358 9 160 55551.

Puhelinaika: mape 9.0016.00
Asiakaspalvelu: ma–pe 9.00–12.00

Aikavaraus oleskelululuvan hakemiseen 

Jos haet oleskelulupaa Suomeen, sinun tulisi varata aika asian käsittelyyn edustustolta etukäteen, puhelinnumero + 48 22 598 9500.

Suomen kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään Suomen perustuslaissa, mutta myös muussa lainsäädännössä.

Kansalaisuus tarkoittaa valtion ja yksityisen henkilön välistä laillista suhdetta, joka sisältää molemminpuolisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Kukin valtio säätää itsenäisesti siitä, miten kansalaisuus saadaan, miten siitä voi luopua ja miten sen menettää. Suomen kansalaisuudesta säädetään 1.6.2003 voimaan tulleessa
kansalaisuuslaissa (359/2003).

Alkuun

Lapsen kansalaisuus

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos lapsen;

 • äiti on Suomen kansalainen
 • isä on Suomen kansalainen ja äiti ulkomaalainen ja vanhemmat ovat avioliitossa keskenään
 • isä on Suomen kansalainen ja äiti ulkomaalainen, lapsi syntyy Suomessa avioliiton ulkopuolella ja miehen isyys lapseen vahvistetaan
 • isä on kuollut ennen lapsen syntymää, mutta on kuollessaan ollut Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa
 • isä on kuollut ennen lapsen syntymää, lapsi syntyy Suomessa avioliiton ulkopuolella ja miehen isyys lapseen vahvistetaan
 • Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden myös silloin, kun lapsi syntyy Suomessa eikä saa syntyessään minkään muun valtion kansalaisuutta eikä hänellä syntymänsä perusteella ole edes toissijaisesti oikeutta saada minkään vieraan valtion kansalaisuutta.

Jos avioliitossa olevien vanhempien lapsi syntyy ulkomailla ei tieto lapsen syntymästä ja Suomen kansalaisuudesta välity automaattisesti Suomeen. Vanhempien kannattaa ilmoittaa asiasta suomalaisen kotikunnan maistraattiin, jotta lapsi saisi heti hänelle kuuluvat oikeudet. Tiedon voi toimittaa Suomen suurlähetystön kautta (ohjeet tarvittavista asiapapereista kannattaa pyytää etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse). Merkitessään lapsen syntymän väestötietojärjestelmään maistraatti merkitsee lapsen myös Suomen kansalaiseksi.

Lisätietoja:

pdfUlkomailla syntynyt Suomen kansalainen - (PDF, 2 sivua, 251 kt)

Maahanmuuttovirasto: Lapsi

Alkuun

Kaksoiskansalaisuus

1.6.2003 voimaan tulleessa kansalaisuuslaissa hyväksytään monikansalaisuus (kaksoiskansalaisuus). Suomalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuutta saadessaan toisen maan kansalaisuuden.

Entinen Suomen kansalainen voi saada menettämänsä kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä ja säilyttää hankkimansa ulkomaankansalaisuuden. Toisen valtion lainsäädäntö vaikuttaa siihen, voiko henkilöllä olla nykyisen kansalaisuutensa lisäksi toinen kansalaisuus. Suomalainen voi pitää Suomen kansalaisuuden, jos monikansalaisuus hyväksytään siinä valtiossa, jonka kansalaisuuden hän saa.

Samoin ulkomaalainen voi säilyttää aikaisemman kansalaisuutensa, jos hänen nykyisen kansalaisuusvaltionsa lainsäädäntö ei aseta estettä sille, että hän saa myös Suomen kansalaisuuden. Jotta henkilö ei tahtomattaan menettäisi nykyistä kansalaisuuttaan, on syytä selvittää etukäteen toisen valtion lainsäädännön suhtautuminen monikansalaisuuteen.

Vaikka monikansalaiuus hyväksytään, voi monikansalainen menettää Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen.

Alkuun

Ilmoitusmenettely

Suomen kansalaisuuden voi saada ilmoituksesta, mutta ilmoitusmenettely rajoittuu  tiettyihin henkilöryhmiin. Ilmoituksissa ei ole harkinnan mahdollisuutta. Jos jokin ilmoituksen ehto jää täyttymättä, Suomen kansalaisuutta ei voi saada ilmoituksesta.

Seuraavat henkilöt voivat saada Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta:

 • ulkomaalaisen äidin Suomen ulkopuolella syntynyt lapsi, jonka isä oli lapsen syntyessä Suomen kansalainen ja isyys on vahvistettu
 • ulkomaalaisen äidin Suomessa syntynyt lapsi, jonka isä oli lapsen syntyessä Suomen kansalainen, mutta isyys vahvistettiin vasta lapsen täytettyä 18 vuotta tai avioiduttua sitä ennen
 • 12 - 17 -vuotias ottolapsi, jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen
 • nuori henkilö (18 - 22 -vuotias), joka on asunut pitkään Suomessa
 • pohjoismaan kansalainen tai
 • entinen Suomen kansalainen

Lapsella on oikeus saada ilmoituksesta Suomen kansalaisuus suomalaiselta isältään, jos lapsi syntyy ulkomailla ja isyys vahvistetaan. Tällaisessa tapauksessa on huomioitava, että isyyden vahvistaminen on pantava vireille äidin toimesta, hänen asuinvaltiossaan, sikäläisten viranomaisten toimesta. Ulkomailla vahvistetun isyyden tulee olla pätevä myös Suomessa. Pohjoismaissa tehdyt isyysratkaisut ovat sellaisenaan voimassa Suomessa. Muualla tehdyissä isyysratkaisuissa isyys katsotaan vahvistetuksi, kun mies on tunnustanut isyytensä ja maistraatti on vahvistanut tunnustamisen. 

Alkuun

Kaksoiskansalaisuuden säilyttäminen ennen 22 ikävuoden
 täyttämistä

Ulkomailla syntynyt ja asuva Suomen ja toisen valtion kaksoiskansalainen saattaa menettää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täytettyään. Suomen kansalainen, jolla on myös jonkin vieraan valtion kansalaisuus, säilyttää Suomen kansalaisuuden vain, jos hänellä on riittävä yhteys Suomeen. Riittävä yhteys on määritelty kansalaisuuslaissa. Riittävä yhteys katsotaan olevan, jos:

 • Henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta
 • Henkilön kotikunta on ollut Suomessa, taikka varsinainen asunto ja koti Islannissa, Norjassa Ruotsissa tai Tanskassa yhteensä vähintään seitsemän vuotta ennen kuin hän on täyttänyt 22 vuotta, tai
 • Henkilö on 18 vuotta täytettyään mutta ennen 22 ikävuoden täyttämistä:
  • hakenut Suomen passia tai saanut Suomen passin tai
  • suorittanut tai parhaillaan suorittaa Suomessa varusmies- tai siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai
  • saanut Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta tai
  • ilmoittanut kirjallisesti Suomen diplomaattiselle edustustolle tai lähetetyn virkamiehen johtamalle konsulaatille taikka maistraatille Suomessa haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden. Ilmoitusta ei voi tehdä kunniakonsulaatille tai Maahanmuuttovirastolle. Ilmoitus on vapaamuotoinen.

Kansalaisuuden takaisin saamiseksi on tehtävä ilmoitus Maahanmuuttoviraston lomakkeella KAN7. Lomakkeen voit tulostaa Maahantuloviraston sivulta. Lomakkeen voit pyytää myös Maahantulovirastosta ja poliisilta Suomessa tai Suomen edustustosta ulkomailla. Ilmoituksen tekeminen on maksullista.

Maahantulovirasto ilmoittaa kansalaisuuden menettämisuhasta ja kansalaisuuden säilyttämismahdollisuudesta sellaisille Suomen kansalaisille, joilla on ollut kotikunta Suomessa alle seitsemän vuotta. Ilmoitus lähetetään vuosittain sinä vuonna 18 vuotta täyttäville henkilöille, joiden osoite löytyy väestötietojärjestelmästä. Sen vuoksi on tärkeää, että osoite- ja muut tiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajan tasalla. Tietonsa voi tarkistaa viimeksi Suomessa olleen kotikunnan maistraatista. Jos kotikunta ei ole tiedossa, tietojen tarkistusta voi pyytää Helsingin maistraatista.Selvitetty henkilöllisyys on Suomen kansalaisuuden saamisen perusedellytys.

Muita kansalaistamisen edellytyksiä ei tutkita ennen kuin hakijan henkilöllisyydestä on saatu riittävä selvitys. Voit selvittää henkilöllisyytesi esimerkiksi kansalaisuusvaltiosi voimassa olevalla passilla, muulla henkilötodistuksella tai antamalla muutoin luotettavat tiedot nimestä, syntymäajasta, perhesuhteista ja muista tarpeellisista seikoista.

Alkuun

Asevelvollisuus ja kaksoiskansalaisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta.

Puolassa asuvan kutsuntavelvollisen tulee lähettää kutsuntapaperinsa suoraan Suomen puolustusvoimien aluetoimistoon tai Suomen Varsovan suurlähetystöön. 

Suomen asevelvollisuuslaki on muuttunut 1.1.2008. Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa.

Aluetoimisto lähettää tätä koskevan ilmoituksen niille asevelvollisille, jotka virallisen väestötietojärjestelmän mukaan täyttävät yllä olevat ehdot. Asevelvollinen voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 30 vuotta (AsevL 75§).

Puolustusvoimien aluetoimistot

Myös asevelvollisuusasioiden hoidon vuoksi on tärkeää, että osoitetiedot ilmoitetaan Suomen viranomaisille aina kun osoite ulkomailla vaihtuu. Maahanmuuttoviraston yhteystiedot:

Postiosoite:
Maahanmuuttovirasto PL 18, 00581 Helsinki
Käyntiosoite: Lautatarhankatu 10
00580 Helsinki
Puh. +358 71 873 3400
Fax: +35871 873 0730
Sähköposti:maahanmuuttovirasto@migri.fi
(virallinen sähköposti kirjaamoon)
etunimi.sukunimi@migri.fi

Lisätietoja asevelvollisuudesta löydät palvelut/usein kysyttyä osiosta.

Alkuun

Usein kysyttyä kansalaisuudesta

 Kuinka lapsen kansalaisuus määräytyy?

 • Suomalaisen äidin lapsi saa aina Suomen kansalaisuuden syntyessään (koskee 1.9.1984 jälkeen syntyneitä).
 • Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden joko lain perusteella (aviolapsi) tai ilmoituksesta (avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi)
  Jos lapsi syntyy ulkomailla ja isyys vahvistetaan Suomen
  edustustossa. 

  Lisätietoja isyydentunnustuksen tekemisestä Suomen viranomaisille saa edustustosta puh.+48 (0)22 598 9500.
 • Lapsi voi saada kahden maan kansalaisuuden syntyessään, jos keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla on eri kansalaisuus. Tällöin tulee kuitenkin aina tarkistaa kunkin maan lainsäädäntö erikseen esim. maan edustustosta.
  Tietyissä maissa kansalaisuuden saa syntymäpaikan perusteella (esim. USA).

Kuinka aikuinen voi saada kaksoiskansalaisuuden?

Suomen ja Puolan lainsäädäntö sallii monikansalaisuuden.
Entinen Suomen kansalainen voi saada menettämänsä kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä.  (Maahanmuuttoviraston ilmoituslomakkeet KAN11 ja KAN12) 
Tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä saa suurlähetystöstä ja Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Puolan kansalaisuuden saava Suomen kansalainen säilyttää Suomen kansalaisuutensa, mikäli hän on saanut Puolan kansalaisuuden uuden kansalaisuuslain voimaan tulon jälkeen (1.6.2003). Tätä ennen on pääsääntöisesti menettänyt lain perusteella Suomen kansalaisuutensa mikäli on saanut toisen maan kansalaisuuden. Kaikki maat eivät salli monikansalaisuutta.


Nuoret 18-21-vuotiaat kaksoiskansalaiset (Suomi-Puola)

18-21-vuotias kaksoiskansalainen voi menettää Suomen kansalaisuutensa täyttäessään 22-vuotta, ellei hän ole tehnyt maistraatille ilmoitusta halustaan säilyttää Suomen kansalaisuutensa 18-21 ikävuoden aikana.

Edustusto haluaa muistuttaa kaikkia Puolassa asuvia 18-21-vuotiaita kaksoiskansalaisia ja heidän vanhempiaan siitä, että heidän tulee jättää ilmoitus Suomen maistraatille halustaan säilyttää Suomen kansalaisuus 18-21-vuoden iässä, eli ennen kuin he täyttävät 22 vuotta, muutoin Suomen kansalaisuuden menettää automaattisesti sinä päivänä kun täyttää 22 vuotta.

Menettämisen jälkeen kansalaisuuden voi saada takaisin maahanmuuttoviraston KAN7 ilmoituksella, ilmoitus on maksullinen.

18-21-vuotias kaksoiskansalainen voi säilyttää Suomen kansalaisuuden, jos hänellä on riittävä yhteys Suomeen. Yhteys katsotaan riittäväksi, jos hän täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

 • Henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta
 • Henkilön kotikunta on ollut Suomessa, taikka varsinainen asunto ja koti Islannissa, Norjassa Ruotsissa tai Tanskassa yhteensä vähintään seitsemän vuotta ennen kuin hän on täyttänyt 22 vuotta, tai
 • Henkilö on 18 vuotta täytettyään mutta ennen 22 ikävuoden täyttämistä:
  a) hakenut Suomen passia tai saanut Suomen passin tai
  b) suorittanut tai parhaillaan suorittaa Suomessa varusmies- tai siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai
  c) saanut Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta tai
  d) ilmoittanut kirjallisesti Suomen diplomaattiselle edustustolle tai lähetetyn virkamiehen johtamalle konsulaatille taikka maistraatille Suomessa haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden. Ilmoitusta ei voi tehdä kunniakonsulaatille tai Maahanmuuttovirastolle. Ilmoitus on vapaamuotoinen.

Ilmoitus on vapaamuotoinen ja sen voi tehdä kirjeellä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

 1. henkilön täydellinen nimi ja henkilötunnus
 2. perustelut halustaan säilyttää Suomen kansalaisuuden
 3. kopio passista/henkilökortista (Puola/Suomi)
 4. henkilöt yhteystiedot (osoite- ja puhelinnumerot)

Tämä ilmoitus on maksuton ja sen voi postittaa Suomen suurlähetystöön;
Ul. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa.

22-vuotiaat jo Suomen kansalaisuutensa menettäneet nuoret

Jos olet menettänyt Suomen kansalaisuuden 22-vuotiaana tietämättäsi menettämisuhasta, voit saada sen takaisin seuraavalla ilmoitusmenettelyllä:

 • Maahanmuuttoviraston KAN 7 -lomake
 • kansalaisuustodistus Puolan kansalaisuudesta
 • voimassa oleva passi/henkilökortti (kopio otetaan edustustossa)
 • perheolosuhdetodistus tai suomalainen virkatodistus
  maistraatista, josta käy ilmi myös vanhempien tiedot
 • käsittelymaksu (katso palveluhinnasto)

Minkä maan passin kaksoiskansalainen saa?

Kaksoiskansalaisella voi olla kahden eri maan passi, mutta vaikeuksien välttämiseksi suositellaan yhden matkan aikana käytettäväksi vain yhtä passia.
Mistä saa lisätietoa?

Tarkempia tietoja kansalaisuusasioista saa
Suomen suurlähetystöstä +48-22-598 9500 tai
Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksiköstä klo 10-11 Suomen aikaa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin +358 71 873 3650.

Alkuun

Lomakkeet ja linkkejä

Alkuun

Tulosta

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 6.7.2017


© Suomen suurlähetystö, Varsova | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot